Понеділок, 24.02.2020, 23:02
Вітаю Вас Гість | RSS

"Клас + Я" Сайт класного керівника Овдієнко А.В.

Міні-чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Теорія

Особливості розвитку толерантності у підлітковому віці

Актуальність даної проблеми незаперечна , що підтверджується неспокійною обстановкою в світі, в якому все менше і менше значення надається толерантності як основи для мирного співіснування і ділового співробітництва всього людства на громадських засадах. Втрата і зведення нанівець терпимості і доброзичливості до інших людей, що відрізняються від нас за соціальним становищем, національністю, віросповіданням, своїм способом світогляду і навіть, в деяких випадках, статевою приналежністю стає проблемою. Виховання підростаючого покоління на основі толерантності зараз має не менше значення, ніж прагнення навчити його різних суспільних дисциплін в освітніх установах будь-яких типів. Тому ця тема представляє інтерес не тільки для психологів, які цікавляться проблемами особистісного розвитку людини, її комунікативних здібностей, але й для педагогів і батьків, на яких покладається серйозна завдання показати своїм прикладом зразок толерантності молодшому поколінню.

Напевно, проблема толерантності не була б настільки актуальна в даний час, якщо б не була пов’язана з деструктивними діями, які є наслідком нетерпимого ставлення. Найчастіше, це припинення даного явища, іноді шляхом знищення його носія або ж, у більш м’якій формі, – відмова від контакту з ним (уникнення, відторгнення). Тому, говорячи про толерантність, слід розглядати толерантність – нетерпимість як цілісний акт, що включає не тільки ставлення до об’єкту, але і конкретні дії, спрямовані на нього.  Мельникова Н. М. розглядаючи толерантність – нетерпимість, як цілісний акт, що включає як відношення, так і подальші дії, спрямовані на об’єкт, пропонує наступну структуру толерантності і виділяє два компоненти, складові:

а) відносини

б) певний акт легітимізації (тобто "вирішення цього бути"). Особливу увагу слід звернути на другу складову толерантності – легітимізацію явища (від лат. legitimus – законний). Саме відмова в праві на існування характеризує нетерпимість і має вирішальне значення для наслідків такого ставлення. Саме цей компонент служить пусковим механізмом "суб’єктивним дозволом" для прояву дій заборони і відторгнення. Таким чином, проявляючи толерантність-нетерпимість, суб’єкт не просто позитивно чи негативно відноситься до деякого явища, він виносить рішення про його право на існування і потім здійснює винесений вирок.

Характерно, що ставлення нетерпимості завжди має в своїй основі негативне рішення в плані легітимізації, яке поєднується з негативним емоційним фоном. Однак протилежний полюс відносини – толерантність далеко не завжди супроводжується позитивними емоціями. Знак відносини різний для різних форм толерантності (нечутливість, зовнішня терпимість і прийняття). Повністю позитивне емоційне ставлення ми можемо спостерігати тільки в разі емоційного прийняття.

Толерантність пов’язана з поняттям допущення, дозволу, визнання самого факту різноманіття людей, відмінних від нас. Вона може бути розглянута як прийняття, яке характеризується спрямованістю на іншого; це важлива умова продовження взаємодії. В толерантності виявляється прагнення людини досягти порозуміння з іншими, узгодити різні установки, мотиви, орієнтації, не вдаючись до насильства, придушення людської гідності. А.Б. Орлов і А.З Шапіро приводять своє диференційоване розуміння феномену толерантності, до складу якого входять:

  • природна (натуральна) толерантність відкритість, допитливість, довірливість – властива маленькій дитині і ще не асоціюється з якостями його "Я" (толерантність типу "А");
  • моральна толерантність – терпіння, терпимість, асоційована з особистістю зовнішнім "Я" людини) (толерантність типу "Б");
  • моральна толерантність – прийняття, довіру, яку асоціюють з сутністю або "внутрішнім Я" людини (толерантність типу "В").

 

 Особливості психічного розвитку в підлітковому віці

Перехід від дитинства до дорослості звичайно поділяють на два етапи: підлітковий вік (отроцтво) та юність (ранню і пізню). Однак хронологічні межі цих вікових груп часто визначаються абсолютно по-різному. Наприклад,у вітчизняній психіатрії вік від 14 до 18 років називається підлітковим, в психології ж 16-18-річних вважають юнаками. Цікавий у цьому зв’язку підхід до визначення меж даного віку М. Кле, який розглядає юність у контексті специфіки його виникнення у філогенезі. Він зазначає,що цей особливий віковий період є відносно недавньої історичної реальністю. Він виник у середині XIX ст., коли контроль сім’ї над підлітками зміцнів і поступово тривав аж до шлюбу.

Поява отроцтва, яке співпало з індустріальною революцією, було продуктом економічних і культурних змін: занепад ремісничого навчання, розвиток шкільної освіти та розвиток "домашніх почуттів" викликали зміни в сім’ї, розуміється відтепер як основне місце афективних зв’язків і залежностей. М. Кле визначає отроцтво наступним чином: отроцтво – це період життєвого циклу між настанням пубертата і початком дорослості. Автор підкреслює,що хоча отроцтво як етап,відмінний від дитинства та дорослості,є універсальною реальністю для всіх культур,у західній цивілізації цей період найбільш тривалий. Він охоплює всі десятиліття від 11 до 20-річного віку і становить специфічний досвід,який є важливою складовою життєвого досвіду людини. Деякі дослідники ділять підлітковий вік на молодший і старший. Для молодшого підлітка (11-12 років) характерна яскраво виражена потреба в самоствердженні. Вперше усвідомлюючи свої переваги і недоліки,він починає активно,у відповідності зі своїми уявленнями про власні якості,прагнути зайняти певну позицію в класному колективі. Посилення соціальних контактів і визначення власної позиції в групі знаходить своєрідне вираження у відносинах з дорослими у вигляді негативних реакцій на їх вимоги(впертість). Встановлення більш тісних відносин з однолітками виявляється в тому, що утворюються малі групи; їх члени проводять разом час,діляться враженнями,активно підтримують і захищають один одного. В цей час у хлопців складаються критерії, за допомогою яких визначаються їх симпатії і за яким вони вибирають собі друзів, оцінюють себе. У наступній фазі підліткового віку (13-14 років) відбувається соціальна переорієнтація особистості, яка виражається в появі "комплексу дорослості". Новий тип соціальних контактів,порушуючи моральну сферу відносин,починає регулюватися більш складним набором особистісних якостей. Поряд з вольовими сюди входять різного роду моральні якості та оцінки. Перехід на новий щабель соціального розвитку вимагає більш високого рівня самосвідомості, виділення і формування саме тих властивостей, які забезпечують складаються взаємини. Оскільки для старшого підлітка особливу значимість здобуває світ дорослих,ставлення і оцінка останніх справляють вирішальний вплив на розвиток його самосвідомості. На формування самосвідомості особистості впливають ціннісні орієнтації. Найбільш інтенсивний розвиток самосвідомості у зв’язку з ціннісними орієнтаціями відбувається саме в підлітковому віці (12-13 років).

Періодизація Божович Л.І. також передбачає поділ цього віку на дві фази. Перша фаза (з 12 до 14 років) характеризується емансипацією від дорослих; з’являється цілепокладання як центральне новоутворення. Друга фаза (з 15 до 17 років) характеризується визначенням місця в житті;з’являється нова життєва перспектива як центральне новоутворення віку. Підлітковий вік (отроцтво) (10-11 – 15-16 років) є перехідним насамперед в біологічному смислі,оскільки це вік статевого дозрівання, паралельно з яким досягають зрілості й інші біологічні системи організму. У соціальному плані підліткова фаза-це продовження первинної соціалізації. Соціальна ситуація розвитку перехідного віку включає в себе цілий ряд автономних, хоча і взаємопов’язаних процесів:зрушення,що відбуваються в організмі, завершення фізичного і статевого дозрівання;зміни у змісті діяльності, суспільне становище і структурі соціальних ролей;зміни в структурі спілкування в колі "значущих інших", на яких індивід орієнтується; розвиток психічних процесів і здібностей, включаючи інтелект і емоції;зрушення у мотиваційній сфері і ціннісних орієнтаціях. Всі ці процеси в їх єдності стимулюють зростання самосвідомості. Більшість вчених приходять до висновку,що саме становлення самосвідомості є вирішальним процесом у розвитку психіки у підлітковому віці. Головне новоутворення цього віку, по Шпрангеру, – відкриття "Я", розвиток рефлексії,усвідомлення власної індивідуальності і її властивостей. К.С. Виготський говорить про те, що "у драму розвитку вступає нова діюча особа,новий якісно своєрідний фактор – особистість самого підлітка". К.М. Поліванова зазначає, що до підліткового віку "Я" фрагментарно, осколково або ситуаційно залежно. У підлітковому віці постає нове завдання розвитку – формування цілісної ідентичності, яке йде шляхом примеривания підлітком на себе різних соціальних ролей. Підліток намагається "знайти себе" через рольове експериментування, він збирає різні думки і знання про себе в якийсь інваріант,у названу вище ідентичність. Таким чином, ми підійшли до того, що розвиток самосвідомості – це центральний психічний процес перехідного віку. У підлітковому віці відбуваються зміни,пов’язані з кардинальними перетвореннями у сфері свідомості,діяльності і системи взаємовідносин індивіда. Цей етап характеризується бурхливим ростом людини, формуванням організму в процесі статевого дозрівання, що справляє помітний вплив на психофізіологічні особливості підлітка. Основу формування нових психологічних і особистісних якостей підлітків складає спілкування в процесі різних видів здійснюваної ними діяльності. Визначальною особливістю спілкування підлітків є його яскраво виражений особистісний характер. Провідна діяльність в підлітковому віці – це інтимно-особистісне спілкування з однолітками. Ця діяльність є своєрідною формою відтворення між однолітками тих відносин, які існують серед дорослих людей, формою освоєння цих відносин. Відносини з однолітками більш значущі, ніж з дорослими, відбувається соціальне відокремлення підлітка від своєї генеалогічної родини. Діяльність спілкування надзвичайно важлива для формування особистості в повному сенсі цього слова. У цій діяльності формується самосвідомість. Основне новоутворення цього віку – соціальна свідомість, перенесення всередину. За К.С. Виготському, це і є самосвідомість. Це знання в системі відносин. А самосвідомість-це суспільне знання,перенесене у внутрішній план мислення. Іноді почуття спільності у підлітків приймає дуже жорсткий характер:"ми – свої, вони – чужі". Поділені території, сфери життєвого простору.

В підлітковому віці серед дітей починають виділятися групи. Спочатку вони складаються з представників однієї статі,згодом виникає тенденція до об’єднання подібних груп в більш великі компанії або збіговиська,члени яких щось роблять разом. З плином часу групи стають змішаними. Ще пізніше відбувається поділ на пари,так що компанія складається тільки з пов’язаних між собою пар. І цінності,і думки референтної групи підліток схильний визнавати своїми власними. У його свідомості вони задають опозицію дорослому суспільству. Багато дослідників говорять про субкультуру дитячого суспільства,носієм якої і є референтні групи. Дорослі не мають до них доступу,отже,канали впливу виявляються обмеженими. Цінності дитячого суспільства погано узгоджуються з цінностями дорослого. Типова риса підліткової групи – надзвичайно висока конформність. На думку групи та її лідера відносяться некритично. Після стабільного підліткового віку, згідно періодизації Д.Б. Ельконіна, настає вікової криза переходу до юнацького віку. У деяких дослідженнях ця криза розглядається як період, захоплюючий від 15 до 18 років. Єдність якісних перетворень в цілісній системі відносин до світу, себе і людям детерміновано в цей критичний період складним процесом самовизначення як вперше виникає явища, "афективного центру" соціальної ситуації розвитку. Цей період розглядається як особливий в онтогенезі,оскільки його змістом є становлення людини як суб’єкта власного розвитку. Самовизначення в юності характеризується двуплановостью, яка створює вихідне протиріччя, переживається як ціннісно-смисловий криза. Головне психологічне придбання етапу – відкриття свого внутрішнього світу. Відкриття свого внутрішнього світу викликає і багато тривожних переживань. Внутрішнє "Я" не співпадає з "зовнішньою" поведінкою, актуалізуючи проблему самоконтролю. З відкриттям "Я" пов’язані усвідомлення своєї унікальності, неповторності і почуття самотності. Юнацьке "Я" невизначено, розпливчасто, нерідко переживається як невиразне занепокоєння або відчуття внутрішньої порожнечі, яку необхідно емоційно заповнити. Звідси зростає потреба у спілкуванні і одночасно з’являється його вибірковість, потреба в самоті. Великий внесок у вивчення розвитку особистості в підлітковому віці вніс Ерік Еріксон. Центральним для створеної Е. Еріксоном теорії розвитку є положення про те, що людина протягом життя проходить через декілька універсальних для всього людства стадій.

Стадії є результатом эпигенетически розгортається "плану особистості",який успадковується генетично. Кожна з стадій настає у визначений для неї час ("критичний період"), яке нормативно для всіх людей,і для того,щоб сформувалася повноцінно функціонуюча особистість,їй потрібно пройти через всі ці стадії,яких Е. Еріксон виділяв вісім. Кожна психосоціальна стадія супроводжується кризою – поворотним моментом у житті індивідуума,який виникає як наслідок досягнення певного рівня психологічної зрілості і соціальних вимог,що пред’являються людині на цій стадії. З нормативного кризи завжди існує два альтернативних виходу:позитивний (дозвіл кризи, досягнення якої-небудь властивості) або негативний (стагнація). Успішність чи неуспішність проходження кожної стадії в подальшому впливає на важкість вирішення наступної кризи (якщо не вирішено попередній конфлікт, він переходить в наступну стадію із збереженням її актуальної задачі, її нового конфлікту).

П’ята, цікавляча в даній роботі нас, стадія названа Е. Еріксоном "Ідентичність – проти Сплутаної ідентичності" – є ключовою для придбання его-ідентичності та відповідає підліткового віку. У цей час підліток коливається між позитивним полюсом ідентифікації "Я" і негативним полюсом плутанини ролей. Підлітку треба об’єднати все,що він знає про себе самого як про сина, дочки,школяра,друга і т.д., осмислити, пов’язати з минулим та спроектувати в майбутнє. При вдалому вирішенні кризи у юнаків і дівчат виникає відчуття ідентичності, при несприятливому – сплутана ідентичність,сполучена з болісними сумнівами щодо себе,свого місця в суспільстві,з непевністю життєвої перспективи. Ідентичність – це тотожність людини самій собі. Поняття ідентичності означає твердо засвоєний і особистісно приймається образ себе у всьому багатстві відносин особистості до навколишнього світу,почуття адекватності і стабільного володіння особистістю власним "Я" незалежно від змін "Я" і ситуації; здатність особистості до повноцінного вирішення завдань, що постають перед нею на кожному етапі її розвитку. Ідентичність – це передусім показник зрілої особистості, витоки і таємниці організації якої приховані на попередніх стадіях онтогенезу.

Особливості розвитку толерантності у підлітковому віці

Як було показано вище, підлітковий вік – найважливіший період у психосоціальному розвитку людини. Підліток активно включається у доросле життя,формує свою ідентичність,освоює різні соціальні ролі,відбувається становлення ціннісної сфери особистості. Його глобальна життєва орієнтація залежить від того,як він буде ставитися до світу в цілому,до себе та інших в цьому світі. Мотиваційно-вольова та емоційно-особистісна сфери психіки зазнають значні зміни,змінюються соціальні відносини,розвивається особлива суб’єктивна реальність – самосвідомість (рефлексія). Важливим для підлітків є придбання навичок спілкування як з однолітками,так і з дорослими, тому цей вік є сензитивним для розвитку соціальної толерантності.

Система цінностей підлітка,заснована на дуалізмі добра і зла,тверда і бінарна, але саме її він намагається накласти на навколишній світ. Саме в підлітковому віці виявляється свого роду "зазор" між толерантністю типу "А" і толерантністю типу "Б": підліток уже не здатний до того типу прийняття,яке було характерне для дитини і ще не здатний до того терпіння, яке характерно для дорослого. Ряд західних учених протягом вже декількох десятиліть вивчає аспекти взаємозв’язку статусу ідентичності з особистісними та поведінковими характеристиками,гендерними відмінностями,з етнічною приналежністю. Результати проведених досліджень підкреслюють відмінності в механізмі,віці і тривалості формування ідентичності в залежності від приналежності до етнічної більшості або меншості. Зрозуміло, що своєрідність толерантного (або інтолерантного) ставлення до інших національностей в істотному ступені визначається особливостями переживань,пов’язаних з власною національною ідентичністю. Треба зауважити,що саме поняття ідентичності включає безліч трактувань,що враховують як когнітивні,поведінкові й афективні аспекти, так і уявлення про структуру Я-концепції. Дослідження С.В. Мутерперель показали,що саме ставлення до власної національності суттєвою мірою впливає на актуалізацію позитивних або негативних установок,прояв захисних механізмів щодо інших національних груп. Н.Л. Сомова виділяє наступні психологічні передумови розвитку толерантної свідомості:

1. Потенціал для розвитку самосвідомості і сформована его-ідентичність. Толерантна особистість володіє значним розривом між  "Я-ідеальним" та "Я-реальним" на відміну від інтолерантної (у якої  "Я-ідеальне" і "Я-реальне" практично збігаються).

2. Відповідальність. Локус контролю толерантної особистості – інтернальний (прийняття на себе відповідальності за події,що відбуваються з ними). На відміну від цього, інтолерантна особистість володіє екстернальним локусом контролю,приписуючи зовнішнім подіям регулятивну роль у житті. Ця особливість пов’язана з прагненням у всьому звинувачувати інших і лежить в основі формування забобонів стосовно інших груп.

3.Потреба в особистій незалежності. Виявлено, що толерантна особистість більше орієнтована на себе в роботі,творчому процесі, теоретичних міркуваннях. Такі люди прагнуть до особистої незалежності більше,ніж до приналежності до зовнішніх інститутів та авторитетів. У інтолерантних людей сильно виражене прагнення належати до тих чи інших соціальних угруповань.

4. Здатність до емпатії. Толерантної особистості притаманне відчуття розуміння і співпереживання психологічного стану іншої людини,уявне перенесення себе на думки,почуття і дії іншої і структурування світу за його зразком. Розвиток емпатії передбачає наявність комплексу умінь,пов’язаних з неосуждающим розумінням емоційних і мотиваційних станів інших людей, прийняттям їх звичаїв і способу життя. Інтолерантні особистості в меншій мірі соціально чутливі та менш адекватні в оцінках інших людей. 5.Відкритість новому досвіду. Толерантні люди легко сприймають все нове, виявляють гнучкість і готовність до змін, схильні до творчості. Інтолерантні особистості насторожено ставляться до невизначеності,проявляють підвищений прагнення до впорядкованості і вітають авторитаризм як максимальний прояв соціального порядку. Толерантної особистості найчастіше властиві відчуття захищеності (низький рівень нейротизма), почуття гумору, доброзичливість. Дослідження показують, що в дитячому та підлітковому середовищі поширена образлива лексика, яка принижує людей іншої культури або релігії,негативні стереотипи та упередження. Нерідко представники інших національностей піддаються остракізму (у Стародавніх Афінах – вигнання громадянина з держави на десятирічний строк);відомі молодіжні угруповання,побудовані за виборчим принципом і висувають профашистські гасла. Як зазначалося вище,в основі такого роду інтолерантної поведінки лежить кризова трансформація ідентичності за типом гіперідентичності (этноэгоизм, этноизоляционизм, національний фанатизм), коли сверхпозитивне ставлення до власної групі породжує переконаність у перевазі над "чужими".

У міжетнічному взаємодії гіперідентичності проявляється в різних формах етнічної нетерпимості:від роздратування по відношенню до членів інших етнічних груп до відстоювання політики обмеження їх прав і можливостей.

Ймовірність,що формування етнічної ідентичності підлітка піде за типом гіпоідентичності також існує і описана вище в дослідженнях С.В. Мутерперель. Можна резюмувати, що формування толерантності починається з початком підліткового віку і триває, на думку багатьох вчених, в юності. У ці періоди становлення особистісної ідентичності, ціннісно-смислової сфери і самосвідомості в залежності від протікання цих процесів можна говорити про наявність та рівень розвитку толерантного свідомості, зокрема етнічної толерантності.

Як демонструють останні події, міжнаціональна напруженість в Україні найближчим часом буде тільки рости. У зв’язку з цим особливу актуальність набувають пошуки шляхів, які сприяють розвитку у підростаючого покоління "перерахованих передумов" такого важливого феномена,як етнічна толерантність;підходи здатні ще в підлітковому віці розробити спеціальні програми протидії даному небезпечному явищу.

 

 Діагностичне дослідження ступеня комунікативної толерантності у підлітків (за В.В. Бойко)

 

 

Шлях до толерантності – це серйозний, емоційний, інтелектуальний працю і психічну напругу, бо воно можливе на основі зміни самого себе, своїх стереотипів, своєї свідомості.

Найбільш актуальне процес формування толерантних уявлень, на мій погляд, в підлітковому віці. Саме в цьому віці починає формуватися почуття культурної ідентичності людини, а відповідно підвищується інтерес до питань культурної приналежності 1.

У цьому віці закладаються основи подальшого соціальної поведінки особистості, в тому числі: здатність до емпатії або конфліктність, соціальна ізольованість, позитивне або вочевидь негативне ставлення до іншого.

Тест комунікативної толерантності розроблений Бойко В.В., застосовується з 1998 р. і дозволяє діагностувати толерантні і інтолерантні установки особистості, які у процесі спілкування.

Піддослідним надається можливість зробити екскурс в різноманіття людських відносин. З цією метою учням пропонується оцінити себе в дев’яти запропонованих нескладних ситуаціях взаємодії з іншими людьми. При відповіді важлива перша реакція. Нагадується, що немає поганих або хороших відповідей. Відповідати треба, довго не роздумуючи, не пропускаючи питання. Відповіді слід проставляти знаками "+" або "-".

Міра згоди з судженнями виражається наступним чином:

  • 0 – балів – зовсім невірно,
  • 1 – вірно в деякій мірі (несильно),
  • 2 – вірно в значній мірі (значно),
  • 3 – вірно у вищій ступеня (дуже сильно).

Піддослідним пропонується перевірити себе: наскільки вони здатні приймати або не приймати індивідуальності зустрічаються їм людей. Нижче наводяться судження; підліткам пропонується скористатися оцінками від 0 до 3 балів, щоб виразити, наскільки вірні питання по відношенню особисто до них.

Дев’ять ситуацій:

1) Повільні люди зазвичай діють мені на нерви

Мене дратують метушливі, непосидючі люди

Галасливі дитячі ігри переношу з працею

Оригінальні, нестандартні, яскраві особистості зазвичай діють на мене негативно

Бездоганний у всіх відношеннях людина насторожив б мене

2) Мене зазвичай виводить з рівноваги некмітливий співрозмовник

Мене дратують любителі поговорити

Я тяготився б розмовою з байдужим для мене попутником у поїзді, літаку, якщо він проявить ініціативу

Я обтяжувався б розмовами випадкового попутника, який поступається мені за рівнем знань і культури

Мені важко знайти спільну мову з партнерами іншого інтелектуального рівня, ніж у мене

3) Сучасна молодь викликає неприємні почуття своїм зовнішнім виглядом (зачіска, косметика, одяг)

Так звані "нові росіяни" зазвичай виробляють неприємне враження або безкультур’ям, або рвацтво

Представники деяких національностей у моєму оточенні відверто несимпатичні мені

Є тип чоловіків (жінок), який я не виношу

Терпіти не можу ділових партнерів з низьким професійним рівнем

4) Вважаю, що на грубість треба відповідати тим же

Мені важко приховати, якщо людина чимось неприємний

Мене дратують люди, які прагнуть в суперечці настояти на своєму

Мені неприємні самовпевнені люди

Зазвичай мені важко втриматися від зауваження на адресу озлобленого або нервового людини, який штовхається в транспорті

5) Я маю звичку повчати оточуючих

Невиховані люди обурюють мене

Я часто ловлю себе на тому, що намагаюся виховувати кого-небудь

Я за звичкою постійно роблю кому-небудь зауваження

Я люблю командувати близькими

6) Мене дратують люди похилого віку, коли вони на годину пік опиняються в міському транспорті або в магазинах

Жити в номері готелю зі сторонньою людиною для мене просто катування

Коли партнер не погоджується з моєї правильною позицією, то звичайно це дратує мене

Я проявляю нетерпіння, коли мені заперечують

Мене дратує, якщо партнер робить щось по своєму, не так як мені цього хочеться

7) Зазвичай я сподіваюся, що моїм кривдникам дістанеться по заслугах

Мені часто закидають буркотливості

Я довго пам’ятаю завдані мені образи тими, кого я ціную або поважаю

Не можна прощати товаришам по службі нетактовні жарти

Якщо діловий партнер ненавмисно зачепить моє самолюбство, то я на нього проте ображуся

8) Я засуджую людей, які плачуться в жилетку чужу

Внутрішньо я не схвалюю колег (приятелів), які при нагоді розповідають про свої хвороби

Я намагаюся йти від розмови, коли хто-небудь починає скаржитися на своє сімейне життя

Зазвичай я без особливої уваги вислуховую сповіді друзів (подруг)

Мені іноді подобається позлити кого-небудь з рідних і друзів

9) Зазвичай мені важко йти на поступки партнерам

Мені важко ладити з людьми, у яких поганий характер

Зазвичай я насилу пристосовуюсь до нових партнерів по спільній роботі

Я утримуюся підтримувати відносини з дещо дивними людьми

Зазвичай я з принципу наполягаю на своєму, навіть якщо розумію, що партнер прав

Максимальна кількість балів в даному тесті становило 135. Чим вище кількість балів тим особистість нетерпиміше до оточуючих і навпаки чим нижче тим людина терпиміше відноситься до багатьох типів партнерів, у багатьох ситуаціях, тобто толерантнішими.

Толерантність як ніколи раніше важлива в сучасному світі. Ми живемо у вік глобалізації економіки і все більшої мобільності, швидкого розвитку комунікації, інтеграції та взаємозалежності, у вік великомасштабних міграцій і переміщення населення, урбанізації та перетворення соціальних структур. Кожен регіон багатоликий, і тому ескалація нетерпимості і конфліктів потенційно загрожує всім частинам світу. Від такої загрози не можна відгородитися національними кордонами, бо вона має глобальний характер.

Толерантність необхідна у відносинах як між окремими людьми, так і на рівні сім’ї і громади. У школах та університетах, в рамках неформальної освіти, удома і на роботі необхідно зміцнювати дух толерантності та формувати відносини відкритості, уваги один до одного і солідарності. Засоби комунікації здатні грати конструктивну роль у сприянні вільному і відкритому діалогу і обговорення, поширення цінностей толерантності та роз’яснення небезпеки прояви байдужості по відношенню до набирає чинності групам і ідеологіям, проповідникам нетерпимість.

У Декларації ЮНЕСКО про раси та расові забобони проголошується, що особливі заходи повинні прийматися з метою забезпечення рівності в гідності та правах окремих осіб і груп людей скрізь, де це необхідно. У зв’язку з цим особливу увагу слід приділяти соціально найменш захищеним групам, що перебувають у несприятливих соціальних чи економічних умовах, з тим щоб представити їм правову та соціальний захист, зокрема щодо житла, зайнятості та охорони здоров’я, забезпечити повагу самобутності їхньої культури та цінностей та сприяти , особливо за допомогою освіти, їх соціальному і професійному зростанню та інтеграції.

Виховання є найбільш ефективним засобом попередження нетерпимості. Виховання в дусі толерантності починається з навчання людей тому, в чому полягають їхні загальні права і свободи, щоб забезпечити здійснення цих прав, і з заохочення прагнення до захисту прав інших.

З цього можна зробити висновок: освіта – це процес, який триватиме все життя, не починається і не закінчується школою. Спроби прищеплення толерантності через шкільну освіту будуть безуспішні, до тих пір, поки вони не будуть спрямовані на всі вікові групи і не стануть масовими вдома, у школі, на роботі, у навчанні за юридичною або правозастосовної спеціальності, і навіть при проведенні дозвілля

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz